top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní údaje

 

Mgr. Barbora Kovářová

e-mail: foto.barborakovarova@gmail.com

IČO: 06439608

 

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran


Zhotovitel – fotografka Barbora Kovářová – zhotoví na objednávku dle zadání Objednatele Dílo, kterým je fotografické zachycení podoby osob dle zadání Objednatele.

Dílo je individuálním výtvorem Zhotovitele a závisí pouze na úvaze zhotovitele, který dílo zhotovuje v souladu s pokyny a zadáním Objednatele, a to volbou některých balíčků dle výběru na webu Zhotovitele nebo individuální objednávkou. Smlouva o dílo vzniká podpisem písemné smlouvy nebo potvrzením Zhotovitele, že provede dílo zadané Objednatelem.

Platbu za Dílo provádí Objednatel na účet Zhotovitele uvedeném v zaslané faktuře.

Pokud si Objednatel přeje změnit rozsah Díla nebo způsob jeho provádění, než jak se smluvní strany dohodnou v této smlouvě, je povinen o tom Zhotovitele prokazatelně informovat minimálně do doby, než Zhotovitel předá finální dílo Objednateli.

Zhotovitel má právo rozhodnout o volbě postupu při realizaci díla, a to i když Objednatel má na věc jiný názor. Zhotovitel má však povinnost jeho námitky zvážit, upozornit na jejich případnou nevhodnost a na základě společné dohody postup případně změnit. V případě, že Objednatel na svých pokynech vůči Zhotoviteli i přes upozornění Zhotovitele na jejich nevhodnost trvá, je Zhotovitel povinen se jimi řídit, neodpovídá však Objednateli za škodu nebo nedostatky a vady Díla, které na základě nebo v souvislosti s těmito pokyny vznikly. Osoby, pro které bylo Dílo objednáno, tedy Objednatel je povinen při tvorbě Díla se Zhotovitelem plně spolupracovat a zajistit spolupráci i ostatních osob na dané akci, které budou na fotografickém díle také zachyceni. V opačném případě neodpovídá Zhotovitel za kvalitu obsahu výsledného Díla.

Zhotovitel má právo ukončit okamžitě provádění Díla v případě, že chováním nebo jednáním kohokoliv ze zúčastněných na akci bude poškozen nebo zcizen jeho majetek nebo hrozí újma na zdraví Zhotovitele. V takovém případě nemá Zhotovitel povinnost Dílo dokončit a dále má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které se dohodou stran stanoví na 25% uhrazené ceny Díla. Zbytek uhrazené ceny Díla vrátí Zhotovitel neprodleně, nejdéle do sedmi pracovních dnů, na účet Objednatele, z něhož byla platba zaslána. 

 

 

III. Úprava autorských práv a nakládání s dílem


Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití Díla všemi způsoby předpokládanými autorským zákonem.

Objednatel i Zhotovitel nejsou oprávněni předat Dílo nebo některou jeho části třetím osobám za účelem reklamy či propagace služeb třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Objednatel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že autorem Díla je pouze Zhotovitel a že je povinen nakládat s Dílem pouze v rozsahu, jež Objednateli dovoluje autorský zákon.

 

IV. Zpracování osobních údajů


Osobní údaje, které zhotoviteli poskytnul v souvislosti s uzavřením této smlouvy Objednatel, nebo které Zhotovitel získá v průběhu provádění díla (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, email, |IG| nebo FB účet, obrazová podoba), Zhotovitel zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje.

Zhotovitel dále zpracovává osobní údaje svých klientů, tedy jejich obrazovou podobu, za účelem své prezentace na svých webových stránkách a sociálních sítích. Souhlas Objednatele může být dán také elektronicky výslovným prohlášením, že s tímto způsobem zpracovávání souhlasí a je dán na dobu dvaceti let ode dne jeho udělení a Objednatel jej může kdykoliv odvolat.

Objednatel dále zpracovává osobní údaje svých klientů, tedy jejich jméno, příjmení, telefonní číslo a email, za účelem marketingových nabídek svých služeb, akcí, slev. Souhlas Objednatele může být dán také elektronicky výslovným prohlášením, že s tímto způsobem zpracovávání souhlasí a je dán na dobu dvaceti let ode dne jeho udělení a Objednatel jej může kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Fotografie vyhotovení pro Objednatele na základě jeho pokynů (bez označení konkrétní osoby, není-li výslovně uvedeno jinak) jsou zveřejňovány na webových stránkách nebo na sociálních sítích Zhotovitele pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Tento souhlas dává Objednatel svobodně a lze jej kdykoliv odvolat. V takovém případě jsou fotografie okamžitě staženy ze všech umístění. Objednatel si je vědom toho, že pokud fotografii v mezidobí převzal jiný účet na sociálních sítích v souladu s právními předpisy a zásadami Facebooku či Instagramu, nemusí být v silách Zhotovitele zajistit jejich smazání z těchto účtů.

 

V. Dosah OP


Obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy o Dílo, objednávky a potvrzení objednávek a jsou jejich nedílnou součástí. Při uzavírání smlouvy byl Objednatel prokazatelně seznámen s těmito obchodními podmínkami Zhotovitele.

Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.

 

VI. Práva a povinnosti stran


Zhotovitel se zavazuje Objednateli zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo nebo Objednávce, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele v den uzavření smlouvy, není-li jiné úpravy pak do jednoho měsíce od nafocení fotografií.

Případné požadavky Objednatele na změnu Smlouvy o Dílo, pokud jsou Zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny.

Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Zhotovitel ovlivnit či odvrátit a brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

Zhotovitel je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku dle svého uvážení.

Objednatel je povinen co nejpřesněji poskytnout Zhotoviteli všechny potřebné informace, nejlépe písemně a příp. dle požadavků Zhotovitele, aby mohl Zhotovitel co možná nejpřesněji poskytnout Objednateli vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.

 

VII. Záruka kvality zakázky


Zhotovitel dodá Dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo Smlouvou o Dílo. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude Dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky zhotovené Zhotovitelem s tím, že Objednatel se seznámil se stylem práce a portfoliem Zhotovitele.

Dílo bude Zhotovitelem dodáno ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě uvedené
v odsouhlasené nabídce Zhotovitele formou písemné objednávky Objednatele. Vlastnictví k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele uhrazením dohodnuté ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení Díla přechází na Objednatele dnem převzetí Díla.

Pokud není ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, Objednatel není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením její ceny.

Zhotovitel neodpovídá Objednateli za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků, a které nebyl schopen technicky nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky.

Uplatnění vad díla musí být uplatněna písemnou formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 dnů od předání Díla Zhotovitelem Objednateli. Tato prekluzivní lhůta se nepoužije, pokud je Objednatelem Spotřebitel.

Reklamace se nevztahují na vizuální či funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení, a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Zhotovitelem.

 

VIII. Autorská práva a licenční podmínky


Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Zhotovitel. Objednatel ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Zhotovitele. Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby anebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora.

 

IX. Archivace fotografií

Neupravené fotografie (RAW formát) i vybrané upravené fotografie Zhotovitel uchovává na svém externím disku po dobu 6 měsíců ode dne ukončení zakázky.

 

X. Další ustanovení


Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

Zhotovitel neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu Objednatelem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost Objednatel.

 

Platné od 11.5.2022.

bottom of page